پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Nursing Care Research Center in Chronic Diseases,
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیمارهای مزمن،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن

خدمات الکترونیک

گروه دورانV5.5.2.0